×

HAKKIMIZDA

Ulus devletler çağındayız. Devletler, bir ulus koduna, ulusal egemenlik nosyonuna dayalı siyasi yapılar olarak işliyor. Siyasi yapılar, ulusal sınırlara ve ulusal toplumlara referansla tanımlanıyor. Siyaset, ulusal toplumlar ve siyaset yapıları arasındaki egemenlik ve yönetim ilişkileri etrafında biçimleniyor. 

Ulusal egemenlikler çağındayız. Siyasi yapılar, ulusal egemenliğin formüle edilme biçimi üzerinden şekilleniyor. Ulusal egemenliğin kurulma biçimi olarak siyaset yapısı, devlet - toplum ilişkilerini, yönetim süreçlerini ve siyaset rejimini biçimlendiriyor.

Ülkeler, sahip oldukları ulus devlet formları ve siyaset rejimleri üzerinden belli bir ortak hedef, ortak ihtiyaç ve çıkar tanımlaması etrafında hareket ediyor. Her ülke, mevcut siyaset yapısı ve siyaset rejimi üzerinden siyaset, toplum, ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik, hukuk ve adalet gündemlerini, hasılı ulusal gündem ve sorunlarını karşılamaya yöneliyor.

Dünya Siyaseti, küresel siyaseti ve uluslararası sistemi etkileme kapasitesi yüksek ülkelerin ulusal gündemlerini, iç sorun, eğilim ve tartışmalarını, sahip oldukları kurumsal siyaset yapısı ve siyaset rejimi etrafında (şimdilik aylık olarak) analiz etmeyi amaçlıyor. Siyaset yapıları ve rejimler mutlak, sabit ve değişmez yapılar değil elbet. Dünya Siyaseti oralardaki yapısal değişim ve dönüşüm süreçlerini de ulusal gündemlerden, güncel gelişme ve tartışmalardan hareketle izlemeyi hedefliyor.

Yine Dünya Siyaseti, kritik bölgelerin ulusal ve bölgesel gündemlerini (aylık olarak) incelemeye öncelik veriyor. Küresel siyasetteki iki önemli dinamik, ekonomi ve kültür de ayrı birer gündem başlığı olarak Dünya Siyaseti’nin ilgi merkezi arasında.

Buradan hareketle Dünya Siyaseti, Türkiye için (1) “ulusal görünümler” ve “siyasal profiller” konusunda “entelektüel bir düşünce zemini” oluşturmanın; (2) ulusal gündemlerden hareketle “kavramsal tartışmalar” yürütmenin; (3) uzun ölçekte “entelektüel bir birikim platformu” geliştirmenin imkanlarını aramaktadır.